Tms Homework Website Qps


www.oup.com/elt/englishfile/intermediate. New. ENGLISH FILE. 2. Clive Oxenden. Christina Latham-Koenig. Preklad: Vladimír Kuzba. Intermediate. Slovnícˇek ...

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Prˇeklad: Vladimír Kuzba

New

ENGLISH FILE

Intermediate

Slovnícˇek

www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

2

New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Vocabulary Bank Food and restaurants baked /beIkt/ pečený beans /bi;nz/ fazole boiled /bOIld/ vařený dessert /dI"z3;t/ zákusek duck /dVk/ kachna fish /fIS/ ryba fork /fO;k/ vidlička fresh /freS/ čerstvý fried /fraId/ smažený frozen /"[email protected]/ (z)mražený fruit /fru;t/ ovoce glass /glA;s/ sklenička grilled /grIld/ grilovaný home-made /[email protected] meId/ domácí knife /naIf/ nůž lettuce /"letIs/ salát low-fat /[email protected] f&t/ nízkotučný main course /meIn kO;s/ hlavní chod meat /mi;t/ maso napkin /"n&pkIn/ ubrousek peaches /"pi;tSIz/ broskve pepper /"[email protected]/ pepř plate /pleIt/ talíř prawn /prO;n/ garnát raw /rO;/ syrový roast /[email protected]/ péci (maso) salmon /"[email protected]/ losos salt /sQlt/ sůl sausages /"sQsIdZIz/ párky, klobásky seafood /"si;fu;d/ plody moře serviette /s3;"vjet/ ubrousek, servítek spicy /"spaIsi/ kořeněný spoon /spu;n/ lžíce starter /"stA;[email protected]/ předkrm steamed /sti;md/ dušený, vařený v páře strawberries /"strO;brIz/ jahody sweet /swi;t/ sladký takeaway /"[email protected]/ teplé jídlo s sebou, bufet s prodejem teplých jídel s sebou vegetables /"[email protected]/ zelenina More Words to Learn bowl /[email protected]/ mísa dish /dIS/ jídlo, pokrm, chod eat out /i;t aUt/ jíst v restauraci nebo mimo domov fat /f&t/ tuk, tučný heat up /hi;t Vp/ rozpálit, rozehřát honey /"hVni/ med portion /"pO;Sn/ porce soup /su;p/ polévka stew /stju;/ dusit wholemeal /"[email protected];l/ celozrnný

© Oxford University Press

More Words in 1A abroad /@"brO;d/ cizina, zahraničí, do ciziny admit /@d"mIt/ připustit amount /@"maUnt/ množství atmosphere /"[email protected]@/ atmosféra be addicted (to sth) /bi @"dIktId/ být závislý bee /bi;/ včela canteen /k&n"ti;n/ jídelna cereal /"[email protected]@l/ cereálie, potraviny z obilovin chef /Sef/ šéfkuchař colleague /"kQli;g/ kolega cut down (on sth) /kVt daUn Qn/ snížit, zmenšit, omezit (spotřebu, činnost) cut (sth) out /kVt aUt/ vyříznout, vykrojit diet /"[email protected]/ strava, dieta fashionable /"[email protected]/ módní fast food /fA;st fu;d/ rychlé občerstvení favourite /"[email protected]/ oblíbený feel down /fi;l daUn/ cítit se na dně follow /"[email protected]/ následovat, sledovat fuel /"fju;@l/ palivo, benzín get better /get "[email protected]/ lepšit se, zlepšovat se healthy /"helTi/ zdravý hungry /"hVNgri/ hladový improve /Im"pru;v/ zlepšit, zlepšovat liquid /"lIkwId/ tekutina, tekutý meal /mi;l/ (denní) jídlo miss (sth) /mIs/ postrádat, zmeškat plant /plA;nt/ rostlina pleasure /"[email protected]/ potěšení price /praIs/ cena proper /"[email protected]/ pořádný, řádný pub /pVb/ hospoda quantity /"[email protected]/ množství rare /[email protected]/ vzácný, zřídkavý, ne častý ready-cooked /"redi kUkt/ předem připravený, předvařený recommend /[email protected]"mend/ doporučený relationship /rI"leISnSIp/ vztah salad /"[email protected]/ salát service /"s3;vIs/ služba snack /sn&k/ svačina strict /strIkt/ přísný sweet tooth /swi;t tu;T/ mlsoun talent /"[email protected]/ talent, nadání typical /"tIpIkl/ typický unhealthy /Vn"helTi/ nezdravý variety /[email protected]"[email protected]/ rozmanitost, různé druhy, široká paleta, pestrost vegetarian /[email protected]"[email protected]@n/ vegetarián well done /wel dVn/ dobře propečený westernized /"[email protected]/ kopírující Západ worry (about sth) /"wVri/ dělat si starosti

1B Vocabulary Bank Sport beat /bi;t/ porazit captain /"k&ptIn/ kapitán circuit /"s3;kIt/ okruh coach /[email protected]/ trenér course /kO;s/ hřiště (golfové), závodiště, dráha court /kO;t/ kurt draw /drO;/ remíza, nerozhodný výsledek, (vy)losovat fan /f&n/ fanoušek get fit /get fIt/ dostat se do kondice get injured /get "[email protected]/ zranit se lose /lu;z/ prohrát pitch /pItS/ (fotbalové) hřiště play /pleI/ hrát, hra player /"[email protected]/ hráč pool /pu;l/ bazén referee /[email protected]"ri;/ rozhodčí score /skO;/ vstřelit branku, skórovat slope /[email protected]/ svah spectator /spek"[email protected]/ divák stadium /"[email protected]/ stadion sports hall /spO;ts hO;l/ sportovní hala team /ti;m/ tým, družstvo track /tr&k/ trať train /treIn/ trénovat warm up /wO;m Vp/ zahřát, zahřívací kolo win /wIn/ vyhrát More Words to Learn ban /b&n/ zákaz career /[email protected]"[email protected]/ kariéra cheat /tSi;t/ podvádět crowd /kraUd/ zástup, dav jockey /"dZQki/ žokej protest /[email protected]"test/ protest, protestovat race /reIs/ závod retire /rI"[email protected]/ odejít do důchodu sword /sO;d/ meč TV commentator /ti; "vi; "[email protected]@/ televizní komentátor More Words in 1B accident /"[email protected]/ nehoda adjust /@"dZVst/ nastavit, upravit anecdote /"[email protected]/ anekdota, vtip celebrity /[email protected]"[email protected]/ slavná osobnost cheer /[email protected]/ povzbuzovat, fandit compete /[email protected]"pi;t/ soutěžit complicated /"kQmplIkeItId/ komplikovaný decision /dI"sIZn/ rozhodnutí depression /dI"preSn/ deprese disadvantage /[email protected]"vA;ntIdZ/ nevýhoda discover /dIs"[email protected]/ objevit discovery /dIs"[email protected]/ objev

New English File Intermediate

2

disgrace /dIs"greIs/ hanba, ostuda, skandál drop (sth) /drQp/ (u)pustit, vyložit even /"i;vn/ dokonce, vyrovnat examine /Ig"z&mIn/ zkoušet exception /Ik"sepSn/ výjimka exciting /Ik"saItIN/ vzrušující experience /Ik"[email protected]@ns/ zkušenost, zážitek fail /feIl/ zklamat, propadnout failure /"[email protected]/ neúspěch, nezdar fair /[email protected]/ regulérní, podle pravidel, spravedlivý fall over /fO;l "@[email protected]/ svalit se, skácet se famous /"[email protected]/ slavný foul /faUl/ faul glamour /"[email protected]/ kouzlo, půvab, přitažlivost loss /lQs/ prohra, porážka optional /"[email protected]/ volitelný pain /peIn/ bolest partly /"pA;tli/ částečně peak /pi;k/ vrchol pick /pIk/ vybrat (si), zvolit physical education /"fIzIkl edZu"keISn/ tělesná výchova pretend /prI"tend/ předstírat professional /[email protected]"[email protected]/ profesionál recognition /[email protected]"nISn/ poznávání, rozeznávání recover /rI"[email protected]/ uzdravit se, vzpamatovat se, zvednout se retirement /rI"[email protected]@nt/ důchod stand out /st&nd aUt/ vynikat, vyčnívat touch /tVtS/ dotek, dotknout se trophy /"[email protected]/ trofej, pohár

1C Vocabulary Bank Personality affectionate /@"[email protected]@t/ milující aggressive /@"gresIv/ agresivní ambitious /&m"[email protected]/ ambiciozní bossy /"bQsi/ panovačný charming /"tSA;mIN/ okouzlující clever /"[email protected]/ chytrý competitive /[email protected]"[email protected]/ soutěživý, ambiciózní, konkurenční dishonest /dIs"QnIst/ nepoctivý disorganized /dIs"O;[email protected]/ neuspořádaný, rozvrácený extrovert /"[email protected];t/ extrovertní friendly /"frendli/ přátelský generous /"[email protected]@s/ štědrý hard-working /hA;d "w3;kIN/ pilný honest /"QnIst/ čestný imaginative /I"[email protected]/ nápaditý, vynalézavý impatient /Im"peISnt/ netrpělivý independent /IndI"[email protected]/ nezávislý

3

insecure /InsI"[email protected]/ nejistý, postrádající sebevědomí insensitive /In"[email protected]/ necitlivý, lhostejný irresponsible /IrI"[email protected]/ nezodpovědný jealous /"[email protected]/ žárlivý kind /kaInd/ laskavý, milý lazy /"leIzi/ lenivý manipulative /[email protected]"[email protected]@tIv/ manipulující mean /mi;n/ lakomý moody /"mu;di/ náladový organized /"O;[email protected]/ organizovaný, výkonný patient /"peISnt/ trpělivý quiet /"[email protected]/ tichý reliable /rI"[email protected]/ spolehlivý responsible /rI"[email protected]/ zodpovědný self-confident /self "[email protected]/ sebevědomý selfish /"selfIS/ sobecký sensible /"[email protected]/ rozumný sensitive /"[email protected]/ citlivý shy /SaI/ plachý sociable /"[email protected]@bl/ společenský spoilt /spOIlt/ rozmazlený stupid /"stju;pId/ hloupý talkative /"tO;[email protected]/ hovorný, upovídaný tidy /"taIdi/ pořádkumilovný unambitious /Vn&m"[email protected]/ skromný, nectižádostivý unfriendly /Vn"frendli/ nevlídný, nepřátelský unimaginative /VnI"[email protected]/ bez fantazie, nenápaditý, suchopárný unkind /Vn"kaInd/ nevlídný, nepřívětivý unreliable /VnrI"[email protected]/ nespolehlivý unselfish /Vn"selfIS/ nesobecký unsociable /Vn"[email protected]@bl/ nespolečenský untidy /Vn"taIdi/ nepořádný

More Words to Learn age gap /eIdZ g&p/ věkový rozdíl bite /baIt/ (u)kousnout, (po)štípat, podvést, sousto, podvod blame /bleIm/ vinit, obviňovat, vina, provinění close /[email protected]/ blízký, důvěrný, blízko cool /ku;l/ chladný, klidný, rozvážný, bezva, paráda, v pohodě generation /[email protected]"reISn/ generace kids /kIdz/ děti, děcka make up (after an argument) /meIk Vp/ pinch /pIntS/ štípnout, štípnutí, špetka shape /SeIp/ tvar, forma, stav

awful /"O;fl/ strašný, hrozný, děsný coat /[email protected]/ kabát, plášť couple /"kVpl/ pár cousin /"kVzn/ bratranec, sestřenice crash /kr&S/ srážka, havárie, narazit, zhroutit se criticize (sb) /"krItIsaIz/ kritizovat deaf /def/ hluchý defend (sb) /dI"fend/ bránit, chránit (někoho) definitely /"[email protected]/ určitě, rozhodně description /dIs"krIpSn/ popis divorce /dI"vO;s/ rozvést (se) earn money /3;n "mVni/ vydělávat peníze extended /Ik"stendId/ rozlehlý, rozsáhlý founder /"[email protected]/ zakladatel generous /"[email protected]@s/ štědrý great-grandparents /greIt "[email protected]@nts/ praprarodiče guest /gest/ host half-brother /hA;f "[email protected]/ nevlastní bratr (jeden z rodičů je společný) in-laws /"InlO;z/ tchán a tchyně, příbuzní ze strany manžela/manželky narrow /"[email protected]/ úzký nephew /"nefju;/ synovec nervous /"n3;[email protected]/ nervózní niece /ni;s/ neteř nuclear family /"nju;[email protected] "[email protected]/ nejbližší rodina (rodiče a děti) offer /"[email protected]/ nabídnout, nabídka only child /"@Unli tSaIld/ jedináček position /[email protected]"zISn/ pozice, postavení prediction /prI"dIkSn/ předpověď, proroctví promise /"prQmIs/ slib, slíbit promote /[email protected]"[email protected]/ povýšit, podporovat relationship /rI"leISnSIp/ vztah relative /"[email protected]/ příbuzný research /rI"s3;tS, "ri;s3;tS/ výzkum reunion /ri;"ju;[email protected]/ setkání, sešlost single-parent /"sINgl "[email protected]@nt/ svobodná matka, svobodný otec, neúplná (rodina) spiky /"spaIki/ ostnatý, ostrý stepmother /"[email protected]/ nevlastní matka, macecha still /stIl/ dosud, ještě, stále, tichý teenager /"ti;[email protected]/ -náctiletý, dospívající chlapec/dívka thin /TIn/ tenký, štíhlý, hubený top /tQp/ vrchol, horní, nejvyšší, maximální, hlavní, přední truth /tru;T/ pravda wide /waId/ široký

More Words in 1C according to /@"kO;dIN [email protected]/ podle advantage /@d"vA;ntIdZ/ výhoda affect /@"fect/ ovlivnit, postihnout

New ENGLISH FILE Intermediate

© Oxford University Press

FILE 2 2A Vocabulary Bank Money be worth /bI w3;T/ mít cenu, stát za borrow /"[email protected]/ vypůjčit (si) can’t afford /kA;nt @"fO;d/ nemoci si dovolit cash machine /k&S [email protected]"Si;n/ bankomat charge /tSA;dZ/ účtovat coin /kOIn/ mince cost /kQst/ cena, náklady, stát (o ceně) earn /3;n/ vydělávat inherit /In"herIt/ zdědit invest /In"vest/ investovat lend /lend/ půjčit loan /[email protected]/ půjčka mortgage /"mO;gIdZ/ hypotéka note /[email protected]/ bankovka, poznámka owe /@U/ dlužit salary /"[email protected]/ plat save /seIv/ (u)šetřit take out /teIk aUt/ vybrat (si), nechat si proplatit tax /t&ks/ daň waste /wWeIst/ mrhat, plýtvat More Words to Learn apart from /@"pA;t [email protected]/ kromě, s výjimkou belongings /bI"lQNINz/ majetek, věci give away (money, etc.) /gIv @"weI/ rozdat, darovat give up (e.g. smoking) /gIv Vp/ přestat (např. s kouřením) own /@Un/ vlastnit set up (e.g. a business) /set Vp/ začít podnikat throw away /[email protected] @"weI/ promarnit, promeškat toothpaste /"tu;TpeIst/ zubní pasta turn up (= appear, arrive) /t3;n Vp/ objevit se wealthy /"welTi/ bohatý, zámožný More Words in 2A approximately /@"[email protected]/ přibližně argument /"A;[email protected]/ hádka, diskuse, argument average /"[email protected]/ průměr bill /bIl/ účet, účtenka blow /[email protected]/ foukat, vanout broke /[email protected]/ na mizině, na dně contacts /"kQnt&kts/ kontakty credit card /"kredIt kA;d/ kreditní karta equally /"i;[email protected]/ stejným dílem, stejně estimate /"estImeIt/ odhad, odhadnout,odhadnutí flat /fl&t/ byt

© Oxford University Press

greedy /"gri;di/ nenasytný increase /"INkri;s/ nárůst judge (sb) /dZVdZ/ soudit, posuzovat, posoudit ladder /"[email protected]/ žebřík look after /lUk "A;[email protected]/ opatrovat, starat se o lorry /"lQri/ nákladní vůz mall /mO;l/ nákupní centrum management /"[email protected]/ řízení, vedení, správa, organizace mistake /mIs"teIk/ chyba pay rise /peI raIz/ zvýšení platu possessions /[email protected]"zeSnz/ majetek, vlastnictví questionnaire /[email protected]"[email protected]/ dotazník rob /rQb/ oloupit, okrást, vyloupit several /"[email protected]/ několik spend /spend/ utratit, utrácet (peníze), strávit, trávit (čas) swap /swQp/ vyměnit, výměna union /"ju;[email protected]/ spojení, sjednocení, sdružení, unie, svaz wallet /"wQlIt/ peněženka (pánská)

filthy /"fIlTi/ špinavý, hnusný, zamazaný freezing /"fri;zIN/ mrzne, mrazivý furious /"[email protected]@s/ zuřivý, vzteklý, rozzuřený horrible /"[email protected]/ strašný, hrozný, příšerný keeper /"ki;[email protected]/ ošetřovatel (v ZOO) mad /m&d/ šílený manager /"[email protected]/ manažer, vedoucí, ředitel primary school /"[email protected] sku;l/ základní škola properly /"[email protected]/ řádně, pečlivě rescue /"reskju;/ zachránit starving /"stA;vIN/ hladovějící tasty /"teIsti/ chutný terrified /"terIfaId/ vystrašený, vyděšený tiny /"taIni/ malý, drobný tired /"[email protected]/ unavený year off /[email protected] Qf/ roční volno

2B

Vocabulary Bank

More Words to Learn apes /eIps/ opice apply for (a job) /@"plaI [email protected]/ požádat o (místo, práci) deep /di;p/ hluboký ill-treated /Il "tri;tId/ zneužívaný, je s ním špatně zacházeno rescue /"reskju;/ zachránit social life /"[email protected] laIf/ společenský život take time off /teIk taIm Qf/ vzít si volno tourist guide /"[email protected] gaId/ turistický průvodce trivial /"[email protected]/ bezvýznamný, nedůležitý, banální, triviální ‘the tube’ (= London underground) /[email protected] tju;b/ londýnské metro More Words in 2B afraid /@"freId/ obávat se amazing /@"meIzIN/ úžasný, ohromující angry /"&Ngri/ rozzlobený, naštvaný blazing /"bleIzIN/ pražící (slunce), zuřivý (hádka) boiling /"bOIlIN/ velké horko, vařící, vřelý chain store /"tSeIn stO;/ filiálka, prodejna club /klVb/ klub culture /"[email protected]/ kultura delicious /dI"[email protected]/ lahodný, skvělý dirty /"d3;ti/ špinavý enormous /I"nO;[email protected]/ obrovský, nesmírný exhausted /Ig"zO;stId/ vyčerpaný

2C Transport and travel aisle /aIl/ ulička baggage reclaim /"b&gIdZ "ri;kleIm/ výdejna zavazadel bike /baIk/ kolo boarding card /"bO;dIN kA;d/ palubní lístek car /kA;/ auto car park /"kA; pA;k/ parkoviště carriage /"k&rIdZ/ vůz, vagon (suit) case /"su;tkeIs/ zavazadlo check-in desk /"tSek In desk/ odbavovací přepážka (na letišti) coach /[email protected]/ autobus crash /kr&S/ srážka, nehoda cycle lane /"saIkl leIn/ pruh pro cyklisty (parking) fine /("pA;kIN) faIn/ pokuta (za špatné parkování) flight /flaIt/ let gate /geIt/ brána, příchod k letadlům helmet /"helmIt/ helma journey /"dZ3;ni/ cesta land /l&nd/ souš, pevnina, země lorry /"lQrI/ nákladní auto luggage /"lVgIdZ/ zavazadlo, zavazadla motorbike /"[email protected]@baIk/ motocykl motorway /"[email protected]@weI/ dálnice pedestrian area /[email protected]"[email protected] "[email protected]@/ pěší zóna petrol station /"[email protected] "steISn/ čerpací stanice platform /"pl&tfO;m/ nástupiště public transport /"pVblIk "tr&nspO;t/ veřejná/hromadná doprava

New English File Intermediate

4

railway station /"reIlweI "steISn/ vlakové nádraží road works /"[email protected];ks/ práce na silnici rush hour /rVS "[email protected]/ dopravní špička scooter /"sku;[email protected]/ skútr seat belt /"si;t belt/ bezpečnostní pás speed limit /spi;d "lImIt/ omezená rychlost take off /teIk Qf/ odlétnout, vzlétnout taxi rank /"t&ksi r&Nk/ stanoviště vozů taxi the underground /Di "[email protected]/ metro ticket office /"tIkIt "QfIs/ prodejna lístků traffic jam /"tr&fIk dZ&m/ dopravní zácpa traffic lights /"tr&fIk laIts/ semafory tram /tr&m/ tramvaj travel /"tr&vl/ cestovat trip /trIp/ cesta za určitým účelem, výlet van /v&n/ dodávka

More Words to Learn convenient /[email protected]"vi;[email protected]/ pohodlný exit (sign) /"eksIt/ exit, sjezd z dálnice (značka) ferry /"feri/ trajekt, převoz scenery /"si;[email protected]/ scenérie security (check) /sI"[email protected]@ti/ bezpečnostní (prohlídka) service station /"s3;vIs "steISn/ benzínová stanice tunnel /"tVnl/ tunel whole /[email protected]/ celý More Words in 2C ages /"eIdZIz/ věky, roky ahead of /@"hed @v/ před (kým/čím, místně) bright /braIt/ jasný buffet car /"bUfeI kA;/ jídelní vůz can (of drink) /k&n/ plechovka (nápoje) cyclist /"saIklIst/ cyklista dangerous /"[email protected]@s/ nebezpečný distraction /dI"str&kSn/ rozptýlení, rozptylování, odlákání pozornosti exciting /Ik"saItIN/ vzrušující expert /"eksp3;t/ expert, odborník farmhouse /"fA;mhaUs/ farma fast /fA;st/ rychlý, rychle fill up /fIl Vp/ naplnit, natankovat out of breath /aUt @v "breT/ bez dechu packet of crisps /"p&kIt @v krIsps/ balíček křupek passenger /"[email protected]/ cestující pay attention /peI @"tenSn/ dávat pozor, věnovat pozornost queue /kju;/ fronta, čekat ve frontě quick /kwIk/ rychlý

5

race /reIs/ závod safe /seIf/ bezpečný safety /"seIfti/ bezpečnost schedule /"Sedju;l/ rozvrh, jízdní řád seat /si;t/ sedadlo set off (on a journey) /set Qf/ vydat se (na cestu) smooth /smu;D/ hladký soon /su;n/ brzy stressed /strest/ ve stresu, pod tlakem unfamiliar /[email protected]"[email protected]/ cizí, neznámý, neobeznámený s čím wheel /wi;l/ kolo, volant

FILE 3 3A More Words to Learn complain (about sth) /[email protected]"pleIn/ stěžovat si (na něco) crazy /"kreIzi/ bláznivý disgusting /dIs"gVstIN/ nechutný do (sb) a favour /du; @ "[email protected]/ udělat (někomu) laskavost mad /m&d/ bláznivý, šílený pour (a drink) /pO;/ nalít (nápoj) step on (sb’s foot) /step Qn/ stoupnout (někomu na nohu) swallow /"[email protected]/ polknout, polykat translate (into) /tr&ns"leIt/ přeložit (do) More Words in 3A (a) date /deIt/ schůzka, rande agreement /@"gri;[email protected]/ dohoda, ujednání, shoda allowed /@"laUd/ dovolený annoy (sb) /@"nOI/ vadit, jít na nervy apart from /@"pA;t [email protected]/ kromě, vyjma argue /"A;gju;/ hádat se busy /"bIzi/ zaneprázdněný, rušný call back /kO;l b&k/ zavolat zpět cheek /tSI;k/ tvář compare /[email protected]"[email protected]/ porovnat dial /"[email protected]/ vytočit (telefonní číslo) direct /[email protected]"rekt, dI-, daI-/ přímý, přímo engaged /In"geIdZd/ obsazený, zadaný, zasnoubený fail (an exam) /feIl/ propadnout (u zkoušky) flavouring /"[email protected]/ koření, příchuť, aroma For goodness sake! /[email protected] "[email protected] seIk/ Panebože! Proboha! (vyjadřuje netrpělivost, pohoršení) guests /gests/ hosté hands free /h&ndz fri;/ hands free hang up /h&N Vp/ zavěsit hooligans /"hu;[email protected]/ chuligáni hoot /hu;t/ zatroubit (klaksonem), řičet (smíchy), zatroubení, sranda idiot /"[email protected]/ idiot

New ENGLISH FILE Intermediate

leave (a message) /li;v/ zanechat (vzkaz) majority /[email protected]"[email protected]/ většina manners /"[email protected]/ způsoby noisy /"nOIzi/ hlučný owner /"@[email protected]/ majitel pass (an exam) /pA;s/ udělat (zkoušku) permitted /[email protected]"mItId/ dovolený, povolený polite /[email protected]"laIt/ slušný, uctivý, zdvořilý present /"preznt/ přítomný, přítomnost, dárek realize /"ri;@laIz/ uvědomovat si, chápat, uskutečnit ring tone /"rIN [email protected]/ vyzváněcí tón ring /rIN/ zvonit rude /ru;d/ hrubý, nezdvořilý shout /SaUt/ křičet smile /smaIl/ usmívat se switch (sth) off/on /swItS Qf, Qn/ vypnout/zapnout text /tekst/ psát/posílat SMS toe /[email protected]/ prst na noze turn (sth) off/on /t3;n Qf, Qn/ vypnout/zapnout tutor /"tju;[email protected]/ soukromý/domácí učitel

3B Vocabulary Bank Describing people about /@"baUt/ asi, přibližně attractive /@"tr&ktIv/ atraktivní, přitažlivý bald /bO;ld/ holý, holohlavý beard /[email protected]/ plnovous beautiful /"bju;tIfl/ krásný blonde /blQnd/ blond brown /braUn/ hnědý curly /"k3;li/ kudrnatý dark /dA;k/ tmavý, černý early /"3;li/ brzy, včas fair /[email protected]/ světlý forties /"fO;tIz/ čtyřicátník (ve spojení “in one’s forties”) fringe /frIndZ/ ofina, vlasy nad čelem good looking /gUd "lUkIN/ hezký (muž, žena) grey hair /greI [email protected]/ šedivé vlasy handsome /"[email protected]/ hezký (muž) late /leIt/ pozdě long /lQN/ dlouhý medium height /"mi;[email protected] hait/ střední výšky/postavy mid- /mId/ polomoustache /[email protected]"stA;S/ knír overweight /@[email protected]"weIt/ otylý, obézní plain /pleIn/ obyčejný, jednoduchý, nevzorkovaný, jednobarevný pony tail /"[email protected]/ culík, cop pretty /"prIti/ pěkný, hezký

© Oxford University Press

red /red/ červený short /SO;t/ krátký shoulder-length /"[email protected]@ leNT/ po ramena slim /slIm/ štíhlý straight /streIt/ rovný tall /tO;l/ dlouhý ugly /"Vgli/ odporný, ošklivý wavy /"weIvi/ vlnitý well built /wel bIlt/ dobře stavěný, pěkně urostlý

More Words to Learn embarrassed /Im"[email protected]/ rozpačitý expect /Ik"spekt/ očekávat feminine /"[email protected]/ ženský hideous /"[email protected]/ ošklivý, škaredý make an effort /meIk @n "[email protected]/ snažit se masculine /"[email protected]/ mužský proud /praUd/ hrdý, pyšný renew (a passport) /rI"nju;/ prodloužit (pas) research /rI"s3;tS, "ri;s3;tS/ výzkum, průzkum vain /veIn/ marný, zbytečný, bezvýsledný wig /wIg/ paruka More Words in 3B accountant /@"[email protected]/ účetní appearance /@"[email protected]@ns/ vystoupení, vzhled, vznik background /"b&kgraUnd/ pozadí believe /bI"li;v/ věřit booth /bu;D/ budka, box, stánek bring up /brIN Vp/ vychovat, vyrůst corner /"kO;[email protected]/ roh deliberately /dI"[email protected]/ úmyslně, záměrně elegant /"[email protected]/ elegantní enormous /I"nO;[email protected]/ obrovský, nesmírný judge /dZVdZ/ soudce, hodnotit, posoudit look like (sb) /lUk laIk/ vypadat jako, podobat se (někomu) make a living /meIk @ "lIvIN/ živit se (čím) mention /"menSn/ zmínit se, uvést musician /mju;"zISn/ hudebník perfect /"p3;fIkt/ dokonalý shave /SeIv/ holit (se) skinny /"skIni/ hubený, vyzáblý spy /spaI/ špion stereotype /"[email protected]/ stereotyp thin /TIn/ hubený trainers /"[email protected]/ sportovní/běžecké boty vice versa /vaIs "v3;[email protected]/ naopak

© Oxford University Press

3C More Words to Learn amazed /@"meIzd/ ohromený, užaslý carry on /"k&ri Qn/ pokračovat determined /dI"t3;mInd/ odhodlaný give up (= stop trying) /gIv Vp/ přestat (s něčím) improve /Im"pru;v/ vylepšit manage to (do sth) /"m&nIdZ/ zvládnout properly /"[email protected]/ řádně scream /skri;m/ (za)křičet, ječet take up (a hobby) /teIk Vp/ věnovat se (koníčku) wave /weIv/ mávat More Words in 3C (be) good/bad at (sth) /(bI) gUd @t/ able-bodied /"eIbl "bQdId/ zdatný, tělesně schopný advice /@d"vaIs/ rada aim /eIm/ cíl, mířit, mít za cíl ambition /&m"bISn/ ambice amputate /"&mpjuteIt/ amputovat as long as /@z lQN @z/ pokud attack /@"t&k/ (za)útočit depressed /dI"prest/ sklíčený, deprimovaný depressing /dI"presIN/ skličující, deprimující disappointed /[email protected]"pOIntId/ zklamaný disappointing /[email protected]"pOIntIN/ neuspokojivý embarrassed /Im"[email protected]/ rozpačitý embarrassing /Im"[email protected]/ trapný, nepříjemný fail /feIl/ selhat, neuspět failure /"[email protected]/ selhání, neúspěch frightened /"fraItnd/ vystrašený, polekaný frightening /"fraItnIN/ hrozivý, hrůzu nahánějící frustrated /frV"streItId/ znechucený, otrávený frustrating /frV"streItIN/ znechucující generate /"[email protected]/ vytvářet, vyrobit gift /gIft/ dárek, dar, darovat gymnastics /dZIm"n&stIks/ gymnastika hips /hIps/ boky musical instrument /"mju;zIkl "[email protected]@nt/ hudební nástroj private /"[email protected]/ soukromý promising /"prQmIsIN/ slibný, nadějný qualify /"kwQlIfaI/ získat oprávnění/ povolení/způsobilost/kvalifikaci reverse /rI"v3;s/ obrátit, otočit, opačný ride /raId/ jet/jezdit/rajtovat sailing /"seIlIN/ plachtění shark /SA;k/ žralok steps /steps/ kroky still /stIl/ stále, klidný tear /[email protected]/ slza, trhat se, roztrhnout se

thrilled /TrIld/ rozechvělý, vzrušený, napnutý wave /weIv/ vlna wisely /"waIzli/ moudře, rozumně

FILE 4 4A Vocabulary Bank Education behave /bI"heIv/ chovat se boarding school /"bO;dIN sku;l/ internátní škola cheat /tSi;t/ podvádět discipline /"[email protected]/ disciplína, kázeň do homework /du; "[email protected];k/ dělat domácí úkol(y) fail /feIl/ propadnout grade /greId/ známka (A, B, C) graduate /"[email protected]/ absolvent head teacher /hed "ti;[email protected]/ ředitel školy learn /l3;n/ učit se leave /li;v/ odejít, opustit mark /mA;k/ známka (v procentech), známkovat maths /m&Ts/ matematika nursery school /"n3;[email protected] sku;l/ školka pass /pA;s/ projít (u zkoušky), složit (zkoušku) primary school /"[email protected] sku;l/ základní škola private school /"[email protected] sku;l/ soukromá škola professor /[email protected]"[email protected]/ profesor pupil /"pju;pl/ žák religious school /rI"[email protected] sku;l/ církevní škola result /rI"zVlt/ výsledek revise /rI"vaIz/ opakovat secondary school /"[email protected] sku;l/ střední škola start /stA;t/ začít, zahájit state school /steIt sku;l/ státní škola strict /strIkt/ přísný student /"stju;dnt/ student study /"stVdi/ studovat, studovna subject /"sVbdZIkt/ předmět take /teIk/ vzít, brát, zapsat se (na přednášky) term /t3;m/ semestr, pololetí timetable /"taImteIbl/ rozvrh hodin uniform /"ju;nIfO;m/ uniforma More Words to Learn behaviour /bI"[email protected]/ chování bell /bel/ zvonek, zvon canteen /k&n"ti;n/ jídelna do up (your coat) /du; Vp/ zapnout si (kabát) effective /I"fektIv/ efektivní, výkonný, účinný finally /"[email protected]/ konečně

New English File Intermediate

6

first of all /f3;st @v O;l/ nejprve, nejdříve punish /"pVnIS/ (po)trestat, udělit trest secondly /"[email protected]/ za druhé slightly /"slaItli/ mírně, nepatrně, lehce

More Words in 4A bet /bet/ vsadit, sázet, sázka biology /baI"[email protected]/ biologie cane /keIn/ rákos, rákoska capital /"k&pItl/ hlavní, hlavní město celebrate /"selIbreIt/ oslavovat, slavit celebration /selI"breISn/ oslava chemistry /"kemIstri/ chemie cross-country run /krQs "kVntri rVn/ přespolní běh dazed /deIzd/ omámený, omráčený diary /"[email protected]/ diář except /Ik"sept/ kromě, vyjma, až na expect /Ik"spekt/ očekávat experiment /Ik"[email protected]/ pokus, experiment fascinating /"f&sIneItIN/ fascinující geography /dZi"[email protected]/ zeměpis get in touch with /get In tVtS wID/ přijít do styku s někým, dostat se do styku give (sth) in /gIv In/ odevzdat (něco) hard /hA;d/ těžký, obtížný history /"hIstri/ dějepis imagine /I"m&dZIn/ představit si in return /In rI"t3;n/ na oplátku information technology /[email protected]"meISn tek"[email protected]/ informační technologie interrogate /In"[email protected]/ vyslýchat invent /In"vent/ vynalézt literature /"[email protected]@/ literatura maths /m&Ts/ matika, matematika methods /"[email protected]/ metody, postupy physics /"fIzIks/ fyzika politician /[email protected]"tISn/ politik popular /"[email protected]@/ oblíbený, populární post /[email protected]/ pošta, poslat poštou, pozice, místo revision /rI"vIZn/ opakování spreadsheet /"spredSi;t/ tabulkový procesor unusual /Vn"ju;[email protected]/ neobvyklý whiteboard /"waItbO;d/ bílá tabule, na kterou se píše speciálními fixy

4B Vocabulary Bank Houses armchair /"A;[email protected]/ křeslo balcony /"[email protected]/ balkon bathroom /"bA;Tru;m/ koupelna bedroom /"bedru;m/ ložnice, pokoj bedside table /"bedsaId "teIbl/ noční stolek block of flats /blQk @v fl&ts/ obytný/činžovní dům

7

chest of drawers /tSest @v drO;z/ komoda chimney /"tSImni/ komín city centre /"sIti "[email protected]/ centrum města coffee table /"kQfi "teIbl/ (konferenční) stolek cottage /"kQtIdZ/ chalupa, domek, chata detached house /dI"t&tSt/ (samostatný) dům dishwasher /"[email protected]/ myčka nádobí garage /"g&rA;Z/ garáž garden /"gA;dn/ zahrada gate /geIt/ brána, branka kitchen /"kItSIn/ kuchyň living room /"lIvIN ru;m/ obývací pokoj path /pA;T/ cesta, cestička residential area /rezI"denSl "[email protected]@/ obytná zóna/čtvrť roof /ru;f/ střecha second floor /"[email protected] flO;/ druhé patro shower /"[email protected]/ sprcha sink /sINk/ dřez small town /smO;l taUn/ malé město steps /steps/ schody, schůdky suburbs /"sVb3;bz/ předměstí terrace /"[email protected]/ terasa terraced house /"[email protected] haUs/ řadový dům the country /[email protected] "kVntri/ venkov village /"vIlIdZ/ vesnice wall /wO;l/ zeď washbasin /"wQSbeIsn/ umyvadlo

More Words to Learn (paint) brush /(peInt) brVS/ (malířská) štětka, štětec entrance /"[email protected]/ vchod extraordinary /Ik"strO;dnri/ mimořádný huge /hju;dZ/ obrovský ideal /aI"di;@l/ ideální patio /"[email protected]/ vnitřní terasa, nádvoří, světlík shutters /"[email protected]/ okenice spacious /"[email protected]/ prostorný surrounded by /[email protected]"raUndId baI/ obklopený čím More Words in 4B airy /"[email protected]/ vzdušný ceiling /"si;lIN/ strop competition /[email protected]"tISn/ soutěž, konkurence cupboard /"[email protected]/ skříň s policemi, kredenc dresser /"[email protected]/ příborník, kredenc floor /flO;/ patro, podlaha gallery /"[email protected]/ galerie impractical /Im"pr&ktIkl/ nepraktický leader /"li;[email protected]/ vůdce minimalist /"[email protected]@lIst/ minimalista, minimalistický

New ENGLISH FILE Intermediate

modern /"mQdn/ moderní painting /"peIntIN/ obraz period /"[email protected]@d/ období pet /pet/ domácí mazlíček picturesque /[email protected]"resk/ malebný remote /rI"[email protected]/ vzdálený share /[email protected]/ sdílet, dělit se o spacious /"[email protected]/ prostorný statue /"st&tju;/ socha stylish /"staIlIS/ stylový supper /"[email protected]/ večeře unspoilt /Vn"spOIlt/ nezničený, nedotčený, nezkažený upstairs /Vp"[email protected]/ v patře, nahoře view /vju;/ výhled

4C More Words to Learn break up (with sb) /breIk Vp/ rozejít se (s někým) get in touch with /get In tVtS wID/ přijít do styku s někým, dostat se do styku get rid of /get rId @v/ zbavit se (něčeho) get to know /get [email protected][email protected]/ poznat make an excuse /meIk @n Ik"skju;s/ vymyslet si výmluvu realize /"ri;@laIz/ uskutečnit reply /rI"plaI/ odpovědět tend to /tend [email protected]/ mít sklon(y) k useful /"ju;sfl/ užitečný wonder /"[email protected]/ divit se, podivovat se, div, zázrak More Words in 4C argue /"A;gju;/ hádat se classmates /"klA;smeIts/ spolužáci close /[email protected]/ blízký, důvěrný, blízko coffee break /"kQfi breIk/ přestávka (na kávu) colleague /"kQli;g/ kolega coma /"[email protected]@/ kóma comb /[email protected]/ česat contact (sb) /"kQnt&kt/ kontaktovat (někoho) convent /"[email protected]/ klášter conventional /[email protected]"[email protected]/ konvenční, obvyklý, obyčejný directory /[email protected]"[email protected], dI-, daI-/ adresář, seznam (telefonní) fall in love (with) /fO;l In lVv wID/ zamilovat se (do) friendship /"frendSIp/ přátelství get on well (with) /get Qn wel wID/ vycházet s někým dobře have (sth) in common /h&v In "[email protected]/ mít (něco) společného in search of /In s3;tS @v/ při hledání intense /In"tens/ intenzivní intimate /"[email protected]/ důvěrný

© Oxford University Press

keep in touch (with) /ki;p In tVtS wID/ zůstat ve styku (s) know /[email protected]/ znát, vědět lose touch (with) /lu;z tVtS wID/ ztratit kontakt meet /mi;t/ setkat se, potkat member /"[email protected]/ člen promise /"prQmIs/ slib, slíbit real /"ri;@l/ opravdový, skutečný rebel /"rebl/ rebel, buřič recognize /"[email protected]/ poznat, rozeznat register /"[email protected]/ rejstřík, seznam, zápis reveal /rI"vi;l/ objevit, odhalit sip /sIp/ srkat, malý doušek socialize /"[email protected]@laIz/ žít společenským životem, chodit do společnosti strands /str&ndz/ vlákna, prameny success /[email protected]"ses/ úspěch superficial /su;[email protected]"fISl/ povrchní web page /web peIdZ/ webová stránka

FILE 5 5A More Words to Learn aim /eIm/ cíl balance /"[email protected]/ rovnováha encourage /In"kVrIdZ/ povzbuzovat flavour /"[email protected]/ příchuť, chuť, aroma global /"[email protected]/ globální, (celo)světový increase /In"kri;s/ zvýšit, přibývat, narůstat organic /O;"g&nIk/ organický protect /[email protected]"tekt/ chránit, ochraňovat reduce /rI"dju;s/ snížit tragic /"tr&dZIk/ tragický More Words in 5A abroad /@"brO;d/ v cizině ban /b&n/ zakázat, zákaz benefit /"[email protected]/ mít prospěch/užitek; užitek, prospěch counter-revolution /"[email protected][email protected]"lu;Sn/ kontrarevoluce delighted /dI"laItId/ potěšený fridge /frIdZ/ lednice government /"[email protected]/ vláda gym /dZIm/ tělocvična hardly ever /"hA;dli "[email protected]/ sotva, jen tak tak, skoro ne instead /In"sted/ namísto toho keep fit /ki;p fIt/ kondiční cvičení, udržovat se v dobré fyzické kondici laugh /lA;f/ zasmát se lively /"laIvli/ temperamentní, živý, čilý mass-produced /m&s [email protected]"dju;st/ masově vyráběný meditation /medI"teISn/ rozjímání, meditace

© Oxford University Press

promote /[email protected]"[email protected]/ podporovat, propagovat, povýšit propose /[email protected]"[email protected]/ navrhnout, nabídnout, předložit remind /rI"maInd/ připomenout resident /"[email protected]/ (místní) obyvatel, stálý, mající stálé bydliště rule /ru;l/ pravidlo, předpis salary /"[email protected]/ plat satisfying /"s&tIsfaIIN/ uspokojující see friends /si; frendz/ navštívit přátele similar /"[email protected]@/ podobný succeed /[email protected]"si;d/ uspět survive /[email protected]"vaIv/ přežít tip /tIp/ tip, spropitné tough /tVf/ těžký unemployment /VnIm"[email protected]/ nezaměstnanost value /"v&lju;/ hodnota wildlife /"waIldlaIf/ divoká zvěř, život v přírodě

5B More Words to Learn according to /@"kO;dIN [email protected]/ podle (názoru) gossip /"gQsIp/ pomluva, pomlouvat however /haU"[email protected]/ však, avšak in general /In "[email protected]/ obecně, celkově (finger) nails /("[email protected]) neIlz/ nehty (na prstech) on the other hand /Qn Di "[email protected] h&nd/ na druhé straně smooth /smu;D/ hladký, jemný, uhlazený soap /[email protected]/ mýdlo sticky /"stIki/ lepivý, lepkavý whereas /[email protected]"&z/ zatímco, kdežto More Words in 5B absent /"[email protected]/ nepřítomný admire /@d"[email protected]/ obdivovat anniversary /&nI"v3;[email protected]/ výročí be lost /bI lQst/ být ztracený chat /tS&t/ klábosit, povídat si cleanse /klenz/ čistit concentrate /"[email protected]/ soustředit (se), hromadit (se), koncentrát divine /dI"vaIn/ božský, nádherný, skvělý DJ /di; dZeI/ DJ facial /"feISl/ obličejový, lícní frivolous /"[email protected]@s/ lehkovážný, lehkomyslný fuel injection /"fju;@l In"dZekSn/ vstřikování paliva glad /gl&d/ rád, potěšený heaven /"hevn/ nebe, ráj massage /"m&sA;dZ/ masáž

multinational /mVltI"[email protected]/ nadnárodní, mnohonárodní, nadnárodní společnost pedicure /"[email protected]/ pedikúra planet /"pl&nIt/ planeta play games /pleI geImz/ hrát hry polish /"pQlIS/ leštidlo, leštěnka, (vy)leštit, nablýskat salesman /"[email protected]/ prodavač, obchodní zástupce sauna /"sO;[email protected]/ sauna sheets /Si;ts/ prostěradla, listy, archy skin /skIn/ kůže spa /spA;/ lázně stay in /steI In/ zůstat doma steam /sti;m/ pára stick /stIk/ lepit sticky /"stIki/ ulepený, lepkavý stuntman /"[email protected]/ kaskadér subject /"sVbdZIkt/ téma, předmět, námět suit /su;t/ vyhovovat tend to /tend [email protected]/ mít sklony k thermal /"T3;ml/ termální topic /"tQpIk/ téma trainer /"[email protected]/ trenér, cvičitel, instruktor treatment /"tri;[email protected]/ léčba trivial /"[email protected]/ bezvýznamný, nedůležitý, triviální

5C Vocabulary Bank Work accountant /@"[email protected]/ účetní actor /"[email protected]/ herec chef /Sef/ šéfkuchař conductor /[email protected]"[email protected]/ průvodčí, dirigent contract /"kQntr&kt/ smlouva electrician /Ilek"trISn/ elektrikář experience /Ik"[email protected]@ns/ zkušenost fixed hours /fIkst "[email protected]/ pevná pracovní doba full-time /fUl taIm/ zaměstnaný/pracující na celý úvazek in charge of /In tSA;dZ @v/ být zodpovědný za, řídit, vést lawyer /"lO;[email protected]/ právník librarian /laI"[email protected]@n/ knihovník part-time /pA;t taIm/ částečný úvazek permanent /"p3;[email protected]@nt/ trvalý plumber /"[email protected]/ instalatér psychologist /saI"[email protected]/ psycholog qualifications /kwQlIfI"keISnz/ kvalifikace, dosažené vzdělání resign /rI"zaIn/ odstoupit responsible (for) /rI"[email protected] ([email protected])/ zodpovědný (za) retire /rI"[email protected]/ (ode)jít do důchodu scientist /"[email protected]/ vědec

New English File Intermediate

8

self-employed /self Im"plOId/ samostatný, na volné noze temporary /"[email protected]@ri/ dočasný training course /"treInIN kO;s/ školení, výcvikový kurz working hours /"w3;kIN "[email protected]/ pracovní doba

More Words to Learn contestant /[email protected]"[email protected]/ soutěžící, závodník industry /"[email protected]/ průmysl judge /dZVdZ/ soudce marketing /"mA;[email protected]/ marketing MP (Member of Parliament) /em "pi; ("[email protected] @v "pA;[email protected]@nt)/ poslanec britské dolní sněmovny pretend /prI"tend/ předstírat regret (doing) /rI"gret ("du;IN)/ litovat (něčeho) sales /seIlz/ prodej seem /si;m/ zdát se, jevit se TV series /ti; "vi; "[email protected];z/ televizní seriál vote /[email protected]

Ubervita’s W700 capsules are really popular on Amazon… but this product has been implicated in some serious fake review allegations. Does the product really work?

The Ubervita W700 fat burner caught our attention long ago because it’s been tearing up the sales charts on Amazon — last time we checked, it’s #3 overall in the “fat burner” category, #5 for “appetite suppressants” and the #9 overall nutritional supplement on the site as we write this.

Scam Alert: Allegations of Fake Reviews?!

It’s also got over 10,000 customer reviews (many of which are allegedly fake reviews, which we’ll get into later), and is holding steady with a 4-star rating even after all that traffic.

After analyzing the ingredient profile — at least, to what extent we could, since it’s a terribly proprietary blend — we simply don’t understand what all the fuss is about, and have a lot of warnings to issue to the end-users. It’s headlined by caffeine, of course, and beyond that it’s a smattering of actual effective ingredients and popular Dr. Oz stuff that doesn’t have good science backing it.

An Impossible-to-Analyze Label… with Cheap Ingredients

It’s impossible to tell how effective the product is, because there’s no dosage information for individual ingredients whatsoever. Even knowing how much caffeine there is would help tremendously, but we don’t even get that much from Ubervita.

In short, Ubervita W700 is a testament to how a company can make serious amounts of cash through proper (ie scammy/scummy) Amazon Marketing. And while it’s not necessarily bad, there’s definitely a whole lot of better fat burners out there.

To analyze this, let’s do a quick look-over of the ingredients to tease out what we can. Put simply, from what we’re seeing here, it’s hard to square them up with all of the rave reviews and advertising claims. Something is clearly amiss here, and we urge you to do your homework before buying this.

Ingredients

The Ubervita W700 Ingredients: WTF is this awful proprietary blend?!

All of the ingredients are in a measly 468mg proprietary blend, which is on the light side even for a prop blend (many capsules can hold up to around 700-750mg of powder inside). They’re presented here in the order they are on the label.

Note the differences between pills and powder

It’s important to note that the labels for the capsules (which we’re reviewing here) and the W700 powder are very different. The powder contains less ingredients and they are in a different label order; the asking price for the powder is also significantly higher.

We’re talking about the pills here.

 • Caffeine

  A close-up of the W700 Ingredients. What a disappointment.

  The world’s most popular energy stimulant is virtually mandatory in any fat burning blend, both to motivate you and to act in a general cocktail of thermogenic ingredients. The key question here is how much of that rather limited 468mg is the caffeine taking up? One 8oz cup of coffee is about 90mg, but these products are commonly dosed at anywhere from 150mg to 250mg per serving.

  If the dosage is toward the higher end of that spectrum, then effectively this product is half caffeine pill! And if the dosage is toward the low end, since this is the first ingredient on the label, that means the dosing of the other ingredients aren’t anywhere near clinically effective levels. Either way, it’s not really a good start seeing this first and in a proprietary blend, even though we of course love caffeine.

 • Schizandra

  Presumably this is schisandra chinesis, an adaptogen that is starting to appear here and there in supplements. This in spite of an almost total lack of study by Western science — it seems to be included on the basis of anecdotes from traditional Chinese medicine and old Soviet Union tests from decades ago that are not available outside of the Russian government.

  It may be a stimulant and physical enhancer, but we have no way of being sure that it works right now. The best evidence available is that it may improve nitric oxide production, but only in athletes engaged in heavy exercise.[1,2]

  Overall, this is probably here for its “feel good” effects that users often report. It’s typically lower down in a profile, though, so maybe this is what makes Ubervita W700 different.

  Schizandra was notably first found in the original Jack3d pre workout supplement, which comes with DMAA and is still sometimes found online here at PricePlow.

 • L-Arginine

  L-Arginine in a fat burner? Red flags EVERYWHERE!

  L-arginine is an awful choice for a fat burner, as it’s known more as a nitric oxide enhancer for improving muscle pump. And in the realm of pump enhancers, it actually isn’t even one of the more well-regarded ones – and far higher doses than what could possibly be in here would be needed.

  There’s one study that showed a small reduction in fat mass that we’re aware of, but it was in an older and obese population and used 6.4 grams per day – something not even remotely close to being possible in W700.[3]

  Besides seeing the ridiculously small proprietary blend, this is your first red flag that something is seriously wrong with this product. But it’s definitely not our last:

 • Beta Alanine

  As Donald Trump would say, beta alanine is fantastic and amazing. It’s a proven muscular endurance enhancer and fatigue fighter. With this caveat — successful studies have tended to use at least 3.2 grams! Obviously, you can’t possibly getting even 1/10 of that dose here… and it still has no direct link to fat burning[4]

  Amazon is literally embarrassing themselves by allowing this product to stay on their website.

  As much as we love the ingredient in legit doses, any time you see it in a fat burner – especially so low down – you need to really wonder what the company is doing.

  Similar to the L-arginine, why even include it? Name recognition?

  Total waste of space, time, and money here.

 • Guarana Seed Extract

  This is a fairly new caffeine-providing stimulant that does seem to pack quite an energy punch, but it’s also likely very lightly dosed being this far down the label.[5]

  Typically, we see guarana whose extracts are 22% caffeine, which would probably just add a negligible difference here.

 • Uva Ursi

  Given that the only proven medical use of “bear grapes” so far is for urinary tract infection, this is likely intended as a diuretic for water weight loss.[6] This could be one of the ingredients that users are enjoying, if it’s dosed properly and allowing you to safely shed a bit of water weight.

 • Capsicum

  Conan basically sums up our thoughts on Dr. Oz right here…

  Capsaicin is a solid thermogenic, but it takes either fairly large doses, or a high Scoville Heat Unit rating to be effective. What are we getting here? With nothing more than the word “capsicum” on the label, we have no idea.[7]

 • Garcinia Cambogia, Raspberry Ketones and Green Coffee Bean

  We’re lumping all of these together because they’re effectively the same thing — an ingredient that was promoted on Dr. Oz on the basis of shaky science, and has never since been shown to be effective. Even if there does turn out to be an effective dose, what’s here is very likely just a dusting to get them on the label.

  Of all of these ingredients, garcinia may have the best chance of supporting dieters, since it may work as an appetite suppression. But once again, you need a lot more in research to get that effect, so this is simply marketing.

 • Tribulus

  Presumably this is tribulus terrestris, a promising libido-boosting herb… it’s dead last on the ingredient list, though, so it’s likely a dusting. Why is it here? Possibly because if there is enough to boost libido, it might feel good.

So … How is this rated “Good”? (It’s probably not)

The Ubervita W700 powder label… at least this looks almost effective!

There’s just no way the numbers on this product shake out to anything so revolutionary that it should be outselling almost every other fat burner on Amazon. It’s either half caffeine pill and virtual dustings of every other ingredient … or the dose of caffeine is relatively low, but most of the other ingredients still can’t possibly be dosed at known effective levels.

At best, the schisandra is providing a little bit of an “adaptogenic” mood boost. That’s fine, but it has literally nothing to do with weight loss.

So why is this so popular? We’ve got a few theories.

 • It’s a glorified caffeine / schizandra pill

  It’s mostly caffeine, and people are enjoying the stim rush. The added energy is also getting them into the gym more regularly, which is what is doing any actual fat loss work.

 • Maybe there’s a diuretic effect

  The uva ursi is working well as a diuretic, and people are raving on the basis of temporary water weight loss.

  or, most likely…

 • These positive reviews are nearly all FAKE!

  If you really want to know what’s going on here, just read this analysis on SupplementReviews.com. It’s mind-blowing how fake these reviews seem to be.

  Even before SR put out that report, other online investigations indicate that Ubervita may be indirectly paying for positive reviews by offering buyers more of the product for free in return for them.

  SR.com tore the fake reviews of this apart. Why has Amazon not done anything about it?!

  An Ubervita employee has responded, however, saying that they send a free bottle when offered even if the review is negative. Still, as any first-year journalism student should be able to tell you, any offer of free product tends to skew analysis in a more favorable direction.

Amazon needs to investigate this

Amazon is literally embarrassing themselves by allowing this product to stay on their website.

Given that they’ve recently sued fake review services, maybe they should consider cleaning up their own site in the process. And it would start with the products with the most allegedly fake reviews – this one right here.

If Amazon wants to be a player in this industry (which they have shown that they do), they need to investigate this turd and take appropriate action.

And for you consumers, you really need to think twice before buying it.

At the end of the day…

The best thing we can say about it at this point is that it’s cheap to experiment with at only $20 a bottle, but you could probably just get a $5 bottle of caffeine pills and some bulk schisandra and feel it for yourself. But we just can’t see it doing anything but giving you the same caffeine rush a coffee with a double espresso shot would … or some even cheaper caffeine pills.

Instead, check out our best fat burner buyer’s guide, where we walk you through a series of questions and find something that’s suited towards your needs, whatever they may be!

Like this Post? We have more on the way...

PricePlow is a price comparison site that asks one simple question: is this worth it?

The honest truth lives here. Follow us on social media below:

References

 1. Panossian, AG, et. al; “Effects of heavy physical exercise and adaptogens on nitric oxide content in human saliva“; Phytomedicine; March 1999
 2. Panossian, AG, et. al; “Pharmacology of Schisandra chinensis Bail.: an overview of Russian research and uses in medicine“; Journal of Ethnopharmacology; July 2008
 3. Monti, LD, et. al; “Effect of a long-term oral l-arginine supplementation on glucose metabolism: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial“; Diabetes, Obesity & Metabolism; October 2012
 4. Hobson, RM, et. al; “Effects of β-alanine supplementation on exercise performance: a meta-analysis“; Amino Acids; July 2012
 5. Lima, WP, et. al; “Lipid metabolism in trained rats: effect of guarana (Paullinia cupana Mart.) supplementation“; Clinical Nutrition; December 2005
 6. Beaux, D, et. al; “Effect of extracts of Orthosiphon stamineus Benth, Hieracium pilosella L., Sambucus nigra L. and Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. in rats“; Phytotherapy Research; May 1999
 7. Janssens, P, et. al; “Acute Effects of Capsaicin on Energy Expenditure and Fat Oxidation in Negative Energy Balance“; PLOS One; July 2013
 8. Sellandi, TM, et. al; “Clinical study of Tribulus terrestris Linn. in Oligozoospermia: A double blind study“; Ayu; July 2012

Posted in Scams, Supplement News by Mike | Tagged Arginine, Beta Alanine, Caffeine, Capsaicin, Dr. Oz, Fat Burners, Guarana, Scams, Schisandra, Tribulus Terrestris, Ubervita, Uva Ursi. |

0 Thoughts to “Tms Homework Website Qps

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *