Contoh Penghargaan Assignment Pengajian Am

 

 N!'i M+!,,!$ SA; !%i &(%+!-! '!-i#$! .!! /!!'!* "+-! /(/i!.! !#- ,(#-i&+*i!"!!# ,((&! $(#-!# i&%!/ /(i#--! &( !&i#! S(*i#--i0*i#--i .(#-!-!!# /!!+=!.&!# &(.!$! P+!# S!,/+% /(%!&+ .(#-(*+! Ti#-&!*!# 6 S(&%! M(#(#-!K('!#-/!!# H+%+ K(%!#- !*!/ /&#-!# '(%i!+ $!# "+*!!# *(i,! &!/i /!! +=!.&!# &(.!$!-++ .(,'i,'i#- /!! i!i*+ P+!# T+!# N!>+!#! 'i#*i T+!# I'!i, !#- ,(+.!&!#-++ ,!*!.(%!"!!# P(#-!"i!# A, !#- *(%! '!#!& ,(,'(i 'i,'i#-!# /(*! *+#"+& !"! &(.!$! /!! '!-i ,(#i!.&!# &("! ."(& i#i Ri'+!# *(i,! &!/i /!! +=!.&!# &(.!$! .i!& /(&%! !#- *(%! ,(,'(i &(,+$!!# +#*+& /!! ,(#i!.&!# &("! &+/+/P(#-!"i!# A, i#iDi /!,.i#- i*+ /!! "+-! i#-i# ,(#-+=!.&!# i'+!# *(i,! &!/i i'+ /!! i!i*+ U/#iS!'!i! Bi#*i U"!# '!.! /!! N Hi/!, Bi# M$ R!>!%i &!&!& /!! N Di!!#! Bi#*i N Hi/!, &(!#! *(%! '!#!& ,(,'(i&!# /&#-!# $!# '!#*+!# *(+*!,!#! /(&!%i '!#*+!# $!i /(-i &(<!#-!# /(*! '+! i&i!# T!#.! '!#*+!# $!# /&#-!# ,((&! ."(& i#i !&!# ,(#"!$i /(/+!*+ !#- /+&! '!-i $ii /!! T(i,! &!/i "+-! $i+=!.&!# &(.!$!&!&!& /(*! !$i&0!$i& /!! K(!#! ,(,'(i&!# *(-+!# /(*! ,(,*i!/i&!# /!! $i/!!*/!! +#*+& ,(#(+/&!# .("+!#-!# i#i

 Tidak lupa kepada rakan-rakan di tingkatan 6Smk Hulu Kelang kerana sanggup meluangkan masa serta buah fkiran didalammisi untuk mencari responden dan

 '("+,.! (/.#$(# U=!.!# *(i,! &!/i /!! *+"+&!# &!/ &(.!$! (/.#$(# !#- /+$i ,(%+!#-&!#,!/! '(/!,! .(#-&!"i +#*+& ,(#"!<!' /!%!# !#- *(%! $i/($i!&!# S(-!%! ,!&%+,!*!#- $i'(i&!# !,!* ,(,'!#*+ .(#-&!"i $!%!, ,(#"!%!#&!# &!"i!# i#i A&i &!*! /!! '(!!. !-! &!"i!# i#i !&!# $!.!* ,(#"!$i .!#$+!# &(.!$! /!!$!# /(/i!.! /!!"! !#- ,(,'!=!#! +#*+& &(-+#!!# .!$! ,!/! !$!.!# S(-!%! !#- '!i& i*+ $!i.!$! A%%! $!# /(-!%! !#- '++& i*+ $!*!#-#! $!i /!! /(#$ii

3

PENGHARGAAN

            Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbir sekolah SMK ROMPIN khasnya Pengetua Puan Hajah Hawiah Binti Chik dan Penolong Kanan Tingkatan Enam Puan Norzawati Binti Aziz kerana memberi sokongan dan kelulusan kepada saya untuk melaksanakan kerja kursus ini.

            Dalam usaha menjayakan kerja kursus ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Sukri Bin Tengah selaku guru Pengajian Am saya. Beliau telah meluangkan banyak masa dalam memberi tunjuk ajar dan membimbing saya untuk menyempurnakan kerja kursus ini. Seterusnya, saya juga berterima kasih kepada semua guru yang telah memberi nasihat dan galakan kepada saya sepanjang penghasilan kerja kursus ini.

            Khas untuk ibu bapa saya yang tercinta, iaitu Encik Sabri Bin Ahmad dan Puan Norini Binti Abdullah jutaan terima kasih dirakamkan kerana memberi sokongan moral dan kewangan kepada saya sepanjang masa.

            Penghargaan kepada rakan baik saya iaitu Nur Sakinah Binti Ramlan dan semua rakan lain atas kesudian membantu dan memberi segala nasihat. Tidak lupa juga, terima kasih kepada semua responden saya kerana sudi meluangkan masa menjawab soal selidik dan temubual.

            Akhir kata, seikhlas tulus kata terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini.0 Thoughts to “Contoh Penghargaan Assignment Pengajian Am

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *